O DRUŠTVU…

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije je bilo ustanovljeno že leta 1957. To je bilo v času prvih diplomantov takratne Višje šole za socialne delavce. Društvo je združenje, v katerem se povezujejo socialne delavke in socialni delavci, ki delajo socialno delo v praksi, ga raziskujejo ali so kako drugače vpeti v profesijo.

Osrednji namen delovanja društva povežemo v tri ključne cilje: 

  • skrb za kakovostno opravljanje strokovnega dela na vseh področjih, kjer so članice in člani društva delujejo oz. so zaposleni
  • povezovanje socialnih delavk in socialnih delavcev z različnih področij delovanja, tako organizacijskega kot strokovnega, v skupnem prostoru za razpravo o strokovnih vprašanjih, ki nastajajo v posameznih delovnih okoljih, da bi bili z raznovrstno problematiko bolje seznanjeni in opremljeni za njihovo reševanje
  • varovanje ljudi, uporabnikov, ki potrebujejo pomoč oziroma se vključujejo v procese socialnega dela oz. jim je socialno delo namenjeno, pred močjo profesije, ki bi jih postavilo v podrejeni položaj.

Prva dva cilja članstvo uresničuje s strokovnimi prispevki, posveti, delovnimi skupinami, z vzpodbujanjem različnih načinov izmenjave mnenj tako v nacionalnem kot v mednarodnem prostoru. Za realizacijo tretjega cilja, ki je še posebej pomemben in zahteven, v okviru društva deluje Častno razsodišče. Ljudje, ki menijo, da so socialne delavke ali socialni delavci delovali v odnosu pomoči nestrokovno ali so zlorabljali svoj položaj, lahko pobudo za oceno etičnosti posredujejo na društvo za Častno razsodišče.

Društvo ima svoj Statut, po katerem deluje in opredeljuje delovanje ter pristojnosti društvenih organov. Poleg statuta je društvo sprejelo Kodeks etike socialnih delavk in socialnih delavcev Slovenije, ki je najpomembnejši dokument neke profesije. 

Članstvo v društvu se izkazuje s plačilom letne članarine in se aktivno vključuje v delovanje društva, tako, da s sodelovanjem z izvoljenimi organi društva posredujejo informacije iz svojega delovnega okolja, prispevajo k izvedbi programa. Aktivno članstvo je značilnost profesionalnega združenja, kar ga loči od drugih oblik povezovanja.

Danica Hrovatič, marca 2021

Pod zavihkom članstvo je na voljo pristopna izjava za nove članice in člane društva ter informacija o letni članarini ter podatki za plačilo. Tam lahko članice in člani zapišejo svoj komentar, sporočilo za društvo.