Izjava za javnost

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije
e-pošta: drustvo.socdel.si@gmail.com

Ljubljana,  26. 11. 2018

IZJAVA ZA JAVNOST

20.11.2018 JE DRŽAVNI ZBOR RS SPREJEL NOVELO ZUPJS-H, S KATERO SE UMIKA MASOVNI AVTOMATIČNI IZRAČUN ZA LETNE PRAVICE, KOT SO OTROŠKI DODATEK, SUBVENCIJA VRTCA, DRŽAVNA ŠTIPENDIJA IN SUBVENCIJA MALICE IN KOSILA, KI BI SICER PRIČEL VELJATI SEPTEMBRA 2019.

Strokovni delavci na centrih za socialno delo so že dlje časa opozarjali, da socialne zakonodaje (ZUPJS in ZSVarPre) zaradi preveč zakompliciranih postopkov ne bo mogoče realizirati v obliko »avtomatiziranega informativnega izračuna«, ki ga je Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti napovedovalo z reorganizacijo Centrov za socialno delo.

Že 4 dni po vzpostavitvi nove organizacijske strukture CDS-jev, so bili zaposleni obveščeni, da »… so na MDDSZ po obsežni fazi testiranj prišli do zaključka, da obstaja veliko tveganje in da trenutni sistem ne bi zmogel izdati tako masovnega izpisa avtomatiziranih informativnih izračunov pri letnih pravicah. Ob preučevanju so ugotovili, da so tveganja previsoka in se zato masovni informativni izračun za zdaj prekliče in se na informativni izračun preide postopoma. Tudi v delu mesečnih pravic se informativni izračun za zdaj prekliče, saj ni zaznane posebne potrebe po tem.

Poleg tega, je zelo težko prenesti veljavno zakonodajo v sistem, saj imajo pravila veliko izjem in se je tega potrebno lotiti s skrbnostjo.«

Sočasno se z novelo umika in ohranja informativni izračun. Ohrani se izdaja informativnega izračuna le v primeru, ko bo informacijsko omogočena avtomatizacija postopkov. Kako pa bodo to vedeli uporabniki, če se bo že morala stroka znajti sama?

Informacija, da se ohranja načrtovana razbremenitev uporabnikov, ki jim od 1. decembra 2018 dalje ne bo treba vlagati vlog za podaljšanje pravice za otroški dodatek, subvencijo vrtca, državno štipendija, subvencijo malice in kosila, ni jasna in upamo, da jo bodo na MDDSZ znali pravočasno pojasniti uporabnikom na razumljiv način.  Glede na pogoste spremembe, so ljudje zmedeni in ne vedo, kaj velja zanje in se v še večjem številu obračajo na zaposlene v CSD-jih. Edina informacija, ki so jo strokovni delavci in sodelavci na nekaterih CSD-jih prejeli v zvezi s tem je, da bodo v decembru 2018 prejeli Excel sezname za letne pravice in o podaljšanju pravic odločili po uradni dolžnosti.

Ponovno poudarjamo, da je na vse to stroka in tudi DSDDS opozarjalo MDDSZ že ves čas pripravljanja reorganizacije centrov. Politika nobenih predlogov in opozoril ni upoštevala in reorganizacijo, z močno podporo PR službe, brezkompromisno peljala naprej.

MDDSZ preko svojih spletnih strani nepoljudno in nejasno sporoča državljanom o stalnih spremembah potrebe po oddajanju oz. neoddajanju vlog za pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija), ki večini predstavljajo pomemben del dohodka socialne varnosti,

brez katerega ne morejo živeti. Prav tako so objave MDDSZ-ja nerazumljive strokovnim (so)delavcem, ki bi naj novelo izvajali in s tem že tako preobremenjene zaposlene Centrov za socialno delo potiska čez rob možnega.

RAZBREMENITVE ZAPOSLENIH NA CSD-jih TAKO NI. Ravno nasprotno se nad njimi izvajajo še hujši pritiski. S strani MDDSZ–ja in ostalih odgovornih ne prejemajo ustrezne pomoči, temveč pavšalne odgovore, da ne znajo zorganizirati dela. Socialni delavci so s tem še pod hujšimi pritiski med stroko, terenom in izvajanjem administrativnih zahtev. Koliko časa bodo še vzdržali, ob nalaganju novih nalog po že sprejeti zakonodaji (Zakon o osebni asistenci, Zakon o socialnem vključevanju invalidov, Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Družinski zakonik)   je le še vprašanje časa. Floskula »več na teren, bližje k ljudem«, je že davno pozabljena s strani tistih, ki so jo obljubljali, saj so presedlali v nove službe.  Reorganizacija je zajela le organizacijski vidik, ki je prinesel samo dodatne težave in obveznosti stroki in ostalim zaposlenim. Na težave pri vpeljevanju novega dokumentarnega sistema opozarjajo strokovni delavci že na izobraževanjih, ki trenutno tečejo, saj sistem ni prilagojen za specifike dela na centrih za socialno delo, hkrati pa se  poraja dvom o uporabnosti, glede na to, da so v nekaterih javnih ustanovah (upravne enote) vpeljevanje tega sistema  že opustili.

Ponovno opozarjamo, da za nemoteno vpeljevanje sprememb ni zagotovljeno dovolj kadra, stiske zaposlenih pa se že dlje časa odražajo v poslabšanih delovnih odnosih, konfliktih na delovnem mestu, izgorelosti delavcev, dolgotrajnih bolniških odsotnosti ter odpovedi delovnega razmerja s strani delavcev. Zaradi vseh teh razlogov so vsi preostali delavci še dodatno obremenjeni.  Opozarjamo, da socialni delavci imamo znanje, vendar ob trenutnih izrednih razmerah ne moremo več zagotavljati standardov za strokovno socialno delo. Rešitev vidimo v takojšnji kadrovski okrepitvi, ki nam bo dala prepotreben čas – čas za uresničevanje našega poslanstva, za dosledno zagotavljanje človekovih pravic in omogočanje dostojnega življenja posameznika in družine.”

http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8514/

Francka Premzel
Predsednica  DSDDS

DSDDS_sporočilo za javnost